Voedingsbodem voor
Vooruitgang

Leefomgeving en gezondheid

Wat is er nodig om de leefomgeving en gezondheid te verbeteren? Door vast te stellen welke voor de gezondheid risicovolle stoffen en micro-organismen zich in lucht, bodem en water bevinden en hoe deze zich verspreiden, kunnen overheden en het bedrijfsleven gericht maatregelen nemen.

Utrecht Castel combineert geavanceerde technieken voor het meten, monitoren en modelleren van stoffen in lucht, water en bodem; kennis van blootstellingsrisico’s en het gedrag van deze stoffen met epidemiologisch onderzoek. Door de bundeling van systeemkennis, meetgegevens en rekenmodellen zijn effecten en onderliggende oorzaken veel nauwkeuriger te bepalen en ontstaan nieuwe inzichten.