Voedingsbodem voor
Vooruitgang

Bouwen met de natuur

Bij grote infrastructurele werken of het herinrichten van een stedelijke omgeving is bouwen met de natuur in opmars. We gebruiken zand of sediment om nieuw land te maken of dijken en kust te versterken. Chemische stoffen als zware metalen in het sediment kunnen zeer negatieve effecten hebben op de leefomgeving.

Met onze kennis van geochemische en microbiële processen brengen we veranderingen in het sediment in kaart als gevolg van de aanleg van kustwerken. We voorspellen hoe stoffen als nutriënten, zware metalen of organische verbindingen vrijkomen of afbreken. Met experimentele opstellingen en bijzondere meet- en monitoringstechnieken bestuderen we processen in het lab en op het veld. Kennis van het meten, monitoren en modelleren van veranderingen in de atmosfeer leveren nieuwe inzichten op welke effecten bouwen met de natuur heeft op de kwaliteit van ecosystemen.