Bodem

Wetenschappers van verschillende disciplines werken in Utrecht Castel samen aan innovatieve oplossingen voor kennisontwikkeling van de ondergrond en het beschikbaar stellen van deze kennis. Dit gebeurt onder meer aan de hand van metingen op locatie, proeven in laboratoria en rekenmodellen. Het visualiseren van de meetresultaten in 3D-modellen geeft overheden, bedrijven en burgers inzicht in de bodemgesteldheid. Op basis van onze inventarisatie kunnen zij de juiste keuzes maken voor beleid en maatregelen treffen.Kennis van bodem en water, de samenstelling daarvan en de veranderingen die zich hierin voltrekken, draagt bij aan oplossingen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Met innovatieve meetmethoden brengen we bijvoorbeeld het gedrag en de verspreiding van risicovolle stoffen in bodem- en watersystemen in kaart. Op basis van onze risico-inventarisatie kunnen overheden effectief ingrijpen.

Hoeveelheid grondwater
Via satellietbeelden stellen we bijvoorbeeld nauwkeurig vast hoeveel vocht waar in de bodem zit en berekenen we hoeveel grondwater aan de bodem kan worden onttrokken zonder dat er verarming optreedt. Metingen en analyses dragen verder bij aan de veiligheid, bijvoorbeeld door de risico’s van dijkverzwakking te kunnen voorspellen.